menu

Normativa d'abonaments i entrades

EXTRACTE DE CONDICIONS, NORMATIVA I OBLIGACIONS LEGALS ABONAMENTS I ENTRADES

El BÀSQUET MANRESA és conscient que el seu principal actiu és l’abonat. Per aquest motiu i amb l’objectiu d’establir un marc que reguli drets i obligacions dels abonats i assistents hem elaborat aquest extracte del reglament intern i condicions de compra.

. Queda reservat el dret d’admissió.

RECORDI que vostè adquireix l’abonament/l’entrada de la temporada/partit sota les següents condicions i normes d’obligat compliment:

· Amb l’abonament de la temporada el titular podrà accedir als partits oficials de la Lliga Regular i/o altres partits que el club determini.

· Els abonaments són transferibles a persones de la mateixa categoria, per la qual cosa, l’abonat podrà permetre el seu ús a una tercera persona.

. Per motius de seguretat i atenent els requeriments de la Llei de l’Esport, els menors de 0 a 3 anys hauran de tenir carnet i/o entrada per accedir al pavelló.

. Tots els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult que serà la persona que assumeix la responsabilitat directa sobre el menor. Els menors d’edat majors de 14 anys podran accedir al recinte sols, entenent que tenen autorització del seu tutor legal.

. Les entrades i no podran ser utilitzades per cap tipus d’anunci o promoció i altres fins comercials sense el consentiment escrit per Bàsquet Manresa, SAD.

· L’adquisició de l’abonament suposa l’acceptació expressa del reglament intern del recinte esportiu, regulador del règim general d’accés i permanència en els espectacles i esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa, SAD.

. Caldrà portar l’entrada o l’abonament sempre des de l’accés al recinte fins a sortir del recinte, i n’és responsable dels riscs derivats de la pèrdua abans, durant o després del partit i declina expressament a efectuar cap reclamació.

. Caldrà ensenyar l’entrada o l’abonament per accedir per a ésser escanejada i comprovada, caldrà ensenyar l’entrada o l’abonament en qualsevol moment que es sol·liciti estant dins del recinte a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organització.

. El codi de barres és únic només permet un accés. El comprador de l’entrada original és l’únic responsable de que una entrada no pugui ser duplicada de cap manera. La data i hora de l’esdeveniment pot ser subjecte a canvi sense previ avís modificat pel club i/o ACB en cas de considerar-ho necessari. Els canvis, anul·lacions o devolucions no estan permesos.

. Caldrà ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d’accés al recinte de què es disposi, així com mostrar l’esmentat títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organització. En cas que algú accedeixi en una zona que no pertoqui, i en compliment a la normativa se’l pot fer fora del recinte. Està prohibida la reserva de lloc en les zones de General, General Preferent i Grada d'Animació.

. Bàsquet Manresa, SAD, no és responsable dels inconvenients causats per duplicacions o entrades que no s’adquireixin en punts de venta oficials. Tota entrada esmentada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a Bàsquet Manresa, SAD privar al seu portador l’accés al recinte.

· En el supòsit que es produeixi la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta d’abonat, el titular es compromet a comunicar-ho al Club, a través del número de telèfon 93.872.15.03 o per e-mail a [email protected]. La confecció d’un duplicat del carnet tindrà un cost addicional de 10€.

· El titular de l’abonament autoritza el Club a conservar les dades facilitades per ell, en el fitxer registrat a aquest efecte i denominats ABONATS, així com a automatitzar-los i tractar-los per al funcionament del servei ofert als seus titulars, així com autoritzar l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, postal o via SMS amb l’objecte d’informar-los d’ofertes, novetats i promocions especials.

· En el supòsit de que, per raons alienes a la intenció del Club, es donés la circumstància de que una part dels assistents es veiessin privats de poder ocupar la seva localitat i no poguessin assistir a algun partit, el Club abonarà a els afectats els diners del partit en qüestió. En cas dels abonats, se’ls hi abonarà la part proporcional de l’abonament per cada partit.

· Això no serà d’aplicació a quan es degui a una prohibició o restricció en el aforament per raons determinades per les autoritats competents en relació a la pandèmia o qualsevol circumstàncies sanitàries similars.

· Si l'aforament queda limitat per raons alienes al club, els abonats tindran prioritat a l'hora de tenir accés als partits.

· L’abonat declara que sota la seva responsabilitat que les dades facilitades són correctes i verídiques, eximint de tota responsabilitat al Bàsquet Manresa.

· L’abonat, en cas de facilitar al Club, el seu número de compte bancari (document SEPA) accepta que el Bàsquet Manresa giri rebut bancari en concepte d’abonament. L’abonat podrà comunicar per escrit la seva baixa a l’ e-mail: [email protected]

· Els rebuts domiciliats retornats, per causes alienes al Club, tenen un cost de 10 euros de despeses financeres.

. L’accés i ús del recinte de càmeres o gravadores de vídeo o àudio està estrictament prohibit.

NORMATIVA I OBLIGACIONS LEGALS

EN COMPLIMENT de la llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’esport, l’abonat ha de:

· Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència en espectacles esportius.

· Utilitzar de manera adequada les instal·lacions i serveis del Club.

· Col·laborar amb els treballadors del Club, voluntaris i personal de seguretat, especialment, el que atén l’accés al recinte esportiu i els seus corresponents controls.

· Ocupar la localitat assignada. No obstaculitzar passadissos, sortides i llocs considerats de pas o necessaris per a una eventual evacuació.

· No causar danys ni deteriorar les instal·lacions o mobiliari del Club.

· Guardar el degut respecte i consideració als treballadors i col·laboradors del Club, ja sigui dins o fora de qualsevol recinte esportiu del Club, i a qualsevol mitjà de comunicació, xarxa social i Internet.

EN CAS D’INCOMPLIMENT de qualsevol de les normes d’obligat compliment mencionades anteriorment, el Club es reserva el dret a prendre mesures disciplinàries que consideri oportunes.

QUEDEN TOTALMENT PROHIBITS els següents actes o conductes:

· La participació violenta en disturbis als recintes esportius o als seus voltants.

· La introducció o exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que puguin ser considerats com un acte que inciti, fomenti o ajudi els comportaments violents, xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte de manifest de menyspreu esportiu.

. En qualsevol cas no es podrà exhibir cap tipus de pancarta sense el permís ni consentiment escrit per Bàsquet Manresa, SAD.

· Realitzar càntics, expressions o sons que incitin a la violència, o que pretenguin vexar una persona o grup per raó de la seva raça, ètnia, discapacitat, religió o conviccions, sexe o orientació sexual.

· La introducció, tinença, activació o llançament, dins del recinte esportiu o dels seus voltants, d’armes o objectes contundents o perillosos o que puguin produir els mateixos efectes.

· La irrupció no autoritzada en el terreny de joc.

REGLAMENT INTERN DEL RECINTE ESPORTIU, REGULADOR DEL RÈGIM GENERAL D'ACCÉS I PERMANÈNCIA EN ELS ESPECTACLES I ESDEVENIMENTS ESPORTIUS ORGANITZATS O GESTIONATS PEL BÀSQUET MANRESA I RÈGIM DISCIPLINARI DELS ABONATS I CONDICIONS GENERALS DE COMPRA.

TÍTOL I.- CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL BÀSQUET MANRESA SAD.

Article 1. Prohibicions d'accés. S'impedirà l'entrada a les instal·lacions esportives on es celebrin espectacles, competicions i esdeveniments esportius organitzats i/o gestionats pel Bàsquet Manresa SAD, a tota persona que es trobi en qualsevol dels supòsits següents:

Sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

Que tingui prohibit l'accés a qualsevol recinte esportiu com a conseqüència de resolucions sancionadores que tinguin caràcter ferm i / o figurin inscrites en el Registre central de sancions imposades per infraccions contra la Seguretat Pública en matèria d'espectacles esportius amb l'esmentada prohibició.

Tot abonat/a que hagi estat sancionat/da pel Bàsquet Manresa SAD amb prohibició d'accés a les instal·lacions del club.

D'acord amb el que s'estableix a la normativa sobre el dret d'admissió, s'impedirà també l'accés a les persones que hagin estat objecte de denúncia per alguna de les infraccions molt greus recollides en l'article 7 del present Reglament, en el cas de tractar-se d'abonats/des o d'aquelles altres persones que, sense tenir la condició d'abonats/des, hagin estat objecte de denúncia penal o administrativa per les mateixes causes. A tota persona que no disposi d'un títol vàlid d'accés al recinte en qüestió.

Article 2. Condicions d'accés.

Queda totalment prohibida la introducció a les instal·lacions esportives, on se celebrin espectacles, competicions o esdeveniments esportius gestionats pel Bàsquet Manresa SAD qualsevol dels següents objectes:

Qualsevol tipus d'armes o una altra classe d'objectes o instruments que puguin produir els mateixos resultats que aquelles.

Bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius.

Begudes alcohòliques, drogues, estupefaents i substàncies psicotròpiques.

Pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, o orientació sexual, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o de qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

Article 3. Dispositius per al control d'accés.

Amb la intenció de vetllar pel compliment de les prohibicions i condicions d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa SAD. El responsable de seguretat del Club, conjuntament amb les persones encarregades de la coordinació de la seguretat, han de determinar la posada en marxa dels controls, escorcolls, dispositius de seguretat o altres mesures operatives que es puguin adoptar d'acord amb la legislació vigent en cada moment.

TÍTOL II.- CONDICIONS GENERALS DE PERMANÈNCIA EN LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL BÀSQUET MANRESA SAD.

Article 4. Condicions de permanència en les instal·lacions esportives del Bàsquet Manresa SAD.

Per poder romandre com a espectador en les instal·lacions on es desenvolupin espectacles o esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa SAD és condició ineludible:

No alterar l'ordre públic ni participar en altercats o actes violents ni realitzar agressions de cap tipus.

No entonar càntics ni proferir expressions que incitin a la violència, siguin vexatòries, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

No exhibir pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

No llançar cap tipus d'objecte als espais ocupats pels espectadors o cap a les zones ocupades pels esportistes, membres dels equips d'àrbitres o persones relacionades amb el desenvolupament de l'espectacle o esdeveniment esportiu.

No irrompre sense autorització en el terreny de joc, en els espais reservats al personal relacionat amb l'espectacle o l'esdeveniment esportiu, o en qualsevol altre espai que no estigui destinat especialment per als espectadors.

No tenir, ni activar, ni llançar qualsevol tipus d'armes o qualsevol altre tipus d'objectes o instruments que puguin produir els mateixos resultats.

No consumir begudes alcohòliques, ni drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques.

Ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d'accés al recinte de què es disposi, així com mostrar l’esmenta’t títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l'organitzador.

Caldrà portar l’entrada o l’abonament sempre des de l’accés al recinte fins a sortir del recinte, i n’és responsable dels riscs derivats de la pèrdua abans, durant o després del partit i declina expressament a efectuar cap reclamació.

Caldrà ensenyar l’entrada o l’abonament per accedir per a ésser escanejada i comprovada, caldrà ensenyar l’entrada o l’abonament en qualsevol moment que es sol·liciti estant dins del recinte a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organització.

Complir els reglaments interns del recinte esportiu.

Article 5. Expulsió de les instal·lacions esportives.

L'incompliment de les obligacions establertes en l'article 4t implicarà, a més de les conseqüències que es puguin derivar quan els esmentats incompliments puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, l'expulsió immediata de l'infractor / a de les instal·lacions on s'estigui desenvolupant l' esdeveniment esportiu.

TÍTOL III Infraccions i sancions.

CAPÍTOL I.- ÀMBIT D'APLICACIÓ.

Article 6. Àmbit d'aplicació.

El present títol s'aplicarà a tots els/les abonats/des del Bàsquet Manresa SAD sempre que les infraccions es cometin en les instal·lacions i/o amb ocasió de la celebració de qualsevol esdeveniment, competició o espectacle esportiu, organitzat o gestionat directament pel Bàsquet Manresa SAD o, si s'escau, per delegació de qualsevol organisme, federació o entitat, sigui o no esportiva, en tant l'acte sigui esportiu o relacionat amb l'esport. També serà d'aplicació aquest títol III, quan la infracció consisteixi en qualsevol tipus d'acte, manifestació o declaració que pugui suposar una incentivació o creació d'un clima favorable a la violència o agressivitat, encara que s'hagi produït fora dels recintes esportius o s'hagi fet amb anterioritat o posterioritat a la celebració dels espectacles i esdeveniments esmentats.

Li seran d'aplicació a l'abonat/a, titular cedent, les sancions que siguin procedents per les infraccions comeses, fent ús del carnet de soci / abonat, per qualsevol persona a qui aquell/a hagués cedit el carnet per accedir a les instal·lacions en que se celebrin esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa SAD.

CAPÍTOL II.- INFRACCIONS.

Article 7. Infraccions molt greus.

Són infraccions molt greus, al marge que aquestes puguin constituir delictes, faltes o infraccions tipificades en les lleis penals o administratives, les següents:

El llançament de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, fumífers o corrosius, així com de qualsevol altre objecte.

La irrupció no autoritzada en la pista de joc o zones d'accés prohibides als espectadors.

Les temptatives o intents d'agressió i les agressions físiques als jugadors, àrbitres, directius, entrenadors, empleats del Club i a qualsevol persona que estigui vinculada amb l'organització i/o el desenvolupament de l'esdeveniment, així com també als assistents i espectadors als espectacles esportius.

La participació activa en altercats, baralles o desordres públics en els recintes esportius.

L'incompliment de les obligacions d'accés i permanència al recinte establertes en el present Reglament.

L'incompliment de l'ordre de desallotjament decretada pels responsables de la seguretat del Club o els cossos i forces de seguretat.

Les expressions o insults que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, que es consideraran sempre com a molt greus.

L'incompliment de les sancions imposades en matèria de violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l'esport, d'acord amb el que es disposa en el present Reglament.

La creació o promoció, mitjançant declaracions, manifestacions públiques o de qualsevol altra forma, d'un clima favorable a la realització d'agressions o actes violents, o qualssevol de les altres activitats considerades com a infracció en el present Reglament o, en tot cas, qualsevol forma d'incentivació d'aquelles, encara que s'hagin produït amb anterioritat o posterioritat a la celebració dels esdeveniments o espectacles o fora dels recintes esportius.

Ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d'accés al recinte de què es disposi quan, amb aquesta conducta, s'hagin vulnerat o desobeït les decisions adoptades pel club per garantir una adequada separació dels aficionats visitants

Tenen també la consideració d'infraccions molt greus els actes o conductes que s'esmenten a continuació, sempre i quan es doni alguna circumstància de perjudici, risc o perill per a les persones o les coses:

Exhibir en els recintes esportius pancartes, banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

Entonar càntics o proferir sons o expressions que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu.

Article 8. Infraccions greus.

Són infraccions greus totes les esmentades en el capítol 2 de l'article anterior, sense cap excepció, quan, segons el parer del Comitè de Disciplina Social, no concorri cap circumstància de perjudici, risc, perill i no hagin contribuït a impedir o dificultar el normal desenvolupament del acte o esdeveniment esportiu.

També es considerarà, en tot cas, com infracció greu la cessió, mitjançant preu o altra contraprestació qualsevol, del carnet de soci o abonat, o entrada/es adquirides aprofitant la condició d'abonat/da (promocions, etc.) qualsevol que fos la circumstància en que aquella es produís. Així mateix queda terminantment prohibida la revenda d'abonaments i entrades sigui quin sigui el canal de venda.

Article 9. Infraccions lleus.

Són infraccions lleus dels assistents als actes i espectacles esportius que promogui o organitzi el Bàsquet Manresa SAD tota acció o omissió que suposi l'incompliment de les obligacions i/o prohibicions establertes en el present Reglament, i que no es pugui qualificar greu o molt greu d'acord amb el que expressa anteriorment, així com l'incompliment de qualsevol altra obligació legalment establertes en matèria de seguretat dels espectacles esportius en general.

També es considerarà com a infracció lleu la cessió del carnet de soci o abonat als qui, per la seva situació personal, estiguessin obligats o els correspongués disposar d'un abonament de superior preu que el corresponent a l’abonat cedent, sempre que no intervingués pagament de diners o una altra contraprestació qualsevol per la cessió.

Article 10. Tractament dels comportaments dels abonats/des durant els desplaçaments i/o els partits que disputin els equips del Bàsquet Manresa SAD en qualitat de visitants.

Per salvaguardar la imatge, el prestigi i la consideració social del Bàsquet Manresa SAD els comportaments que són considerats com a infraccions en el present Reglament tindran el mateix tractament disciplinari quan siguin realitzats per un/a soci/a o abonat/ a en l'entorn o amb motiu d'espectacles o esdeveniments esportius en què participen els nostres equips, en qualitat de visitants, en instal·lacions esportives alienes al Bàsquet Manresa SAD.

CAPÍTOL III.- SANCIONS.

Article 11. Sancions.

La comissió de les infraccions tipificades en el present Reglament, per part dels abonats/es del Bàsquet Manresa SAD, donarà lloc a la imposició de les següents sancions:

Infraccions lleus: Prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa SAD per un període comprès entre un mes i sis mesos i pèrdua de la condició de soci/a o abonat/a durant el esmentat període.

Infraccions greus: Prohibició d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa SAD per un període comprés entre sis mesos i dos anys i pèrdua de la condició de soci/a o abonat / a durant l’esmenta’t període.

Infraccions molt greus: Prohibició d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments o espectacles esportius organitzats pel Bàsquet Manresa SAD per un període comprès entre dos anys i cinc anys i pèrdua de la condició de soci/a o abonat / a durant el esmentat període.

Sense perjudici de les sancions establertes en el present article, el Bàsquet Manresa SAD procedirà a interposar contra el soci/a o abonat/a presumpte infractor/a, les corresponents denúncies davant els organismes judicials o administratius competents, així com a la reclamació dels danys i perjudicis soferts

Article 12. Graduació de les sancions.

En la determinació de les sancions que s'hagin d'imposar, s'ha de guardar una adequada proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció mateixa, graduant-se en funció dels següents criteris:

L'existència d'intencionalitat.

La reincidència valorada per la comissió, en el termini d'un any.

La naturalesa dels perjudicis econòmics, morals o físics causats i els riscos suportats pels espectadors i pel mateix club.

El penediment espontani.

Article 13. Prescripció.

Les infraccions tipificades en el present reglament prescriuran dins dels terminis següents:

Les molt greus en un termini de dos anys.

Les greus en un termini d'un any.

Les lleus en un termini de sis mesos.

El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar des del dia en què s'hagi comès la infracció.

El termini de prescripció s'interromprà en el moment en què es doni trasllat a la persona interessada l'inici del procediment sancionador i quedi constància fefaent de la notificació de l'obertura de l’esmenta’t procediment.

Article 14. Extinció de la responsabilitat disciplinària.

La responsabilitat disciplinària s'extingeix:

Pel compliment de la sanció.

Per la prescripció de les infraccions o de les sancions.

Per mort de la persona inculpada.

Per l'aixecament de la sanció o indult per part del Consell d'Administració del Club.

TÍTOL IV.- PROCEDIMENT SANCIONADOR.

CAPÍTOL I.- Potestat sancionadora.

Article 15. Potestat sancionadora.

El Comitè de Disciplina Social del Bàsquet Manresa SAD té atribuïda, en exclusiva i per delegació expressa del Consell d'Administració, la competència per sancionar les infraccions comeses pels abonats/des del Club amb ocasió de la celebració d'esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Club d'acord amb el que s'estableix en el present Reglament i disposicions concordants que siguin d'aplicació.

CAPÍTOL II.- PROCEDIMENT SANCIONADOR.

Article 16. Incoació, procediment disciplinari i presentació de denúncies.

Els expedients disciplinaris contra els / les socis / es i abonats / des s'incoaran a sol·licitud del Consell d'Administració.

EL Consell d'Administració resoldrà en única instància, previ examen i estudi de la informació aportada, si s'escau, pels responsables de seguretat, sobre la necessitat de l'obertura d'un expedient disciplinari o, si procedeix a l'arxiu de la denúncia.

Article 17. Tramitació del procediment disciplinari.

Obert l'expedient disciplinari, i anotada l'obertura d'aquest en el llibre de registre d'Expedients Disciplinaris, es notificarà aquesta decisió de forma fefaent al presumpte o presumptes infractor/és. La/es persona/es expedientada/ s podrà/n, en un termini de 20 dies a partir de la recepció de la notificació, formular les al·legacions i aportar les proves que considerin convenients per a la defensa dels seus drets. Durant aquest termini tindran dret a examinar el contingut de l'expedient. En cas de no fer al·legacions o no respondre a les peticions o requeriments del Consell d'Administració, es declararà l'expedientat o expedientats en rebel·lia i se'ls imposarà la sanció que el Consell d'Administració consideri convenient, de conformitat amb el present Reglament i la normativa concordant.

Totes les diligències de prova hauran de realitzar-se en dies i hores hàbils i el Consell d'Administració, d'ofici, podrà sol·licitar i interessar les que cregui convenients, sense cap excepció, per al millor aclariment dels fets.

Conclòs el termini d'al·legacions, i dins dels vint dies següents, el Consell d'Administració haurà de dictar la corresponent resolució absolutòria o sancionadora, que es notificarà a l'expedientat / da o expedientats / es de forma fefaent.

Els interessats / des o expedientats / des podran estar representats en el procediment per la persona que lliurement designin, mitjançant una simple manifestació per escrit al Consell d'Administració.

Tot el procediment serà sempre per escrit.

Article 18. Execució de les sancions.

Les sancions que s'imposin per part del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ seran immediatament executades sense que les reclamacions o recursos que s'interposen contra aquestes puguin paralitzar o suspendre l'execució.

CAPÍTOL IV.- RECURSOS.

Article 19. Recurs contra les resolucions del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ.

Contra les resolucions del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ es podrà interposar recurs d'apel·lació dins dels trenta dies naturals següents a la notificació davant el Consell d'Administració del Bàsquet Manresa SAD.

Article 20. Recursos contra les resolucions del consell d'administració.

El Consell d'Administració ha de dictar resolució sobre els recursos d'apel·lació interposats contra les resolucions del CONSELL D’ADMINISTRACIÓ. Les resolucions del Consell d'Administració que deixin esgotada la via administrativa, podran ser impugnades davant la jurisdicció ordinària.

TÍTOL V.- CONDICIONS GENERALS DE COMPRA D’ABONAMENTS I ENTRADES DEL BÀSQUET MANRESA SAD.

. Queda reservat el dret d’admissió.

RECORDI que vostè adquireix l’abonament/l’entrada de la temporada/partit sota les següents condicions i normes d’obligat compliment:

· Amb l’abonament de la temporada el titular podrà accedir als partits oficials de la Lliga Regular i/o altres partits que el club determini.

· Els abonaments són transferibles a persones de la mateixa categoria, per la qual cosa, l’abonat podrà permetre el seu ús a una tercera persona.

. Per motius de seguretat i atent els requeriments de la Llei de l’Esport, els menors de 0 a 3 anys hauran de tenir carnet i/o entrada per accedir al pavelló.

. Les entrades i no podran ser utilitzades per cap tipus d’anunci o promoció i altres fins comercials sense el consentiment escrit per Bàsquet Manresa, SAD.

· L’adquisició de l’abonament suposa l’acceptació expressa del reglament intern del recinte esportiu, regulador del règim general d’accés i permanència en els espectacles i esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Bàsquet Manresa, SAD.

. Caldrà portar l’entrada o l’abonament sempre des de l’accés al recinte fins a sortir del recinte, i n’és responsable dels riscs derivats de la pèrdua abans, durant o després del partit i declina expressament a efectuar cap reclamació.

. Caldrà ensenyar l’entrada o l’abonament per accedir per a ésser escanejada i comprovada, caldrà ensenyar l’entrada o l’abonament en qualsevol moment que es sol·liciti estant dins del recinte a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organització.

. El codi de barres és únic només permet un accés. El comprador de l’entrada original és l’únic responsable de que una entrada no pugui ser duplicada de cap manera. La data i hora de l’esdeveniment pot ser subjecte a canvi sense previ avís modificat pel club i/o ACB en cas de considerar-ho necessari. Els canvis, anul·lacions o devolucions no estan permesos.

. Caldrà ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d’accés al recinte de què es disposi, així com mostrar l’esmenta’t títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de qualsevol empleat o col·laborador de l’organització. En cas que algú accedeixi en una zona que no pertoqui, i en compliment a la normativa se’l pot fer fora del recinte. Està prohibit la reserva de lloc en les zones de General i General Preferent.

. Bàsquet Manresa, SAD, no és responsable dels inconvenients causats per duplicacions o entrades que no s’adquireixin en punts de venta oficials. Tota entrada esmentada, trencada o amb indicis de falsificació autoritzarà a Bàsquet Manresa, SAD privar al seu portador l’accés al recinte.

· En el supòsit que es produeixi la pèrdua, robatori o deteriorament de la targeta d’abonat, el titular es compromet a comunicar-ho al Club, a través del número de telèfon 93.872.15.03 o per e-mail a [email protected]. La confecció d’un duplicat del carnet tindrà un cost addicional de 10€.

· El titular de l’abonament autoritza el Club a conservar les dades facilitades per ell, en el fitxer registrat a aquest efecte i denominats ABONATS, així com a automatitzar-los i tractar-los per al funcionament del servei ofert als seus titulars, així com autoritzar l’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic, postal o via SMS amb l’objecte d’informar-los d’ofertes, novetats i promocions especials.

· En el supòsit de que, per raons alienes a la intenció del Club, es donés la circumstància de que una part dels assistents es veiessin privats de poder ocupar la seva localitat i no poguessin assistir a algun partit, el Club abonarà a els afectats els diners del partit en qüestió. En cas dels abonats, se’ls hi abonarà la part proporcional de l’abonament per cada partit.

· Això no serà d’aplicació a quan es degui a una prohibició o restricció en el aforament per raons determinades per les autoritats competents en relació a la pandèmia altres circumstàncies sanitàries similars.

· L’abonat declara que sota la seva responsabilitat que les dades facilitades són correctes i verídiques, eximint de tota responsabilitat al Bàsquet Manresa.

· L’abonat, en cas de facilitar al Club, el seu número de compte bancari (document SEPA) accepta que el Bàsquet Manresa giri rebut bancari en concepte d’abonament. L’abonat podrà comunicar per escrit la seva baixa a l’ e-mail: [email protected]

· Els rebuts domiciliats retornats, per causes alienes al Club, tenen un cost de 10 euros de despeses financeres.

. L’accés i ús del recinte de càmeres o gravadores de vídeo o àudio està estrictament prohibit.

NORMATIVA I OBLIGACIONS LEGALS

EN COMPLIMENT de la llei 19/2007, d’11 de juliol, contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l’esport, l’abonat ha de:

· Respectar i complir la normativa sobre prevenció de la violència en espectacles esportius.

· Utilitzar de manera adequada les instal·lacions i serveis del Club.

· Col·laborar amb els treballadors del Club, voluntaris i personal de seguretat, especialment, el que atén l’accés al recinte esportiu i els seus corresponents controls.

· Ocupar la localitat assignada. No obstaculitzar passadissos, sortides i llocs considerats de pas o necessaris per a una eventual evacuació.

· No causar danys ni deteriorar les instal·lacions o mobiliari del Club.

· Guardar el degut respecte i consideració als treballadors i col·laboradors del Club, ja sigui dins o fora de qualsevol recinte esportiu del Club, i a qualsevol mitjà de comunicació, xarxa social i Internet.

EN CAS D’INCOMPLIMENT de qualsevol de les normes d’obligat compliment mencionades anteriorment, el Club es reserva el dret a prendre mesures disciplinàries que consideri oportunes.

QUEDEN TOTALMENT PROHIBITS els següents actes o conductes:

· La participació violenta en disturbis als recintes esportius o als seus voltants.

· La introducció o exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que puguin ser considerats com un acte que inciti, fomenti o ajudi els comportaments violents, xenòfobs, racistes o terroristes, o com un acte de manifest de menyspreu esportiu.

. En qualsevol cas no es podrà exhibir cap tipus de pancarta sense el permís ni consentiment escrit per Bàsquet Manresa, SAD.

· Realitzar càntics, expressions o sons que incitin a la violència, o que pretenguin vexar una persona o grup per raó de la seva raça, ètnia, discapacitat, religió o conviccions, sexe o orientació sexual.

· La introducció, tinença, activació o llançament, dins del recinte esportiu o dels seus voltants, d’armes o objectes contundents o perillosos o que puguin produir els mateixos efectes.

· La irrupció no autoritzada en el terreny de joc.