menu

Declaració de responsabilitat COVID

Per accedir al recinte cal acceptar aquesta declaració de responsabilitat (Llei 2/2021, de 29 de març). El consentiment és personal i intransferible per cada abonat o entrada. En cas que la persona sigui menor d'edat, les dades de contacte seran les del PARE, MARE o TUTOR/A.

DECLARO RESPONSABLEMENT:

1r.) Que durant els darrers 14 dies i en aquest moment:

a) No presento cap simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. b) No he estat positiu/iva de Covid-19 ni he conviscut amb persones que siguin o hagin estat positives. c) No he estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de la Covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia amb aquesta malaltia. 2n.) Que conec l'obligació d'informar els responsables de l'activitat esportiva de l'aparició de qualsevol cas de Covid-19 en el meu entorn familiar i de mantenir un contacte estret amb els mateixos responsables davant de qualsevol incidència.

I perquè així consti, a l'efecte de poder accedir al Pavelló, omplo la present declaració de responsabilitat i consento explícitament el tractament de les dades que hi ha en aquesta declaració.

Responsable: BÀSQUET MANRESA SAD; Finalitat: Salvaguardar els interessos vitals de les persones; Legitimació: Compliment d'una obligació legal, missió en Interès públic; Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Entitats sanitàries, Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Organismes de la Seguretat Social i Autoritats laborals; Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a [email protected] o C/ Irlanda, 7, Local, 08030 Barcelona; Procedència: El propi interessat.