Inici > Condicions botiga

Condicions botiga

CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

BOTIGA ONLINE

Condicions de compra

Les presents condicions de compra tenen com a finalitat regular l’ús dels serveis de venda de productes online de BÀSQUET MANRESA SAE a través de la seva pàgina web www.basquetmanresa.com, i regula la comanda, entrega, terminis d’enviament, transport, pagament i serveis de postvenda.

En compliment de l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (Llei 34/2002), l’informem que BÀSQUET MANRESA SAE està domiciliat al Pavelló Nou Congost Carretera Manresa – St. Joan s/n, 08241 Manresa, i té el CIF A60104932.

 • e-mail de contacte: basquetmanresa@basquetmanresa.com
 • telèfon de contacte: 93 872 15 03

 

Normativa aplicable

 • RD Legislatiu 1/07 de 16 de novembre de 2013 que aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris (modificat per Llei 3/14 de 28 de març de 2014).
 • Llei 7/98 de 13 d’abril de Condicions Generals de la Contractació.
 • Llei 7/96 de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista.
 • Directiva sobre el Comerç Electrònic (Directiva 2000/31/CE de 8 de juny de 2000).
 • Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.
 • Codi Civil.
 • Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals (LO 5/99, de 13 de desembre) i RD 1720/2007 de 21 de desembre.
 • Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, modificat per la Llei 21/2014, de 4 de novembre).

 

Objecte

Les presents condicions generals regulen les relacions entre BÀSQUET MANRESA SAE i els usuaris i clients de la pàgina web www.basquetmanresa.com. La navegació per la web i l’adquisició dels productes oferts, suposa l’acceptació per l’usuari /client de totes i cadascuna de les presents condicions generals de contractació i utilització de la mateixa. BÀSQUET MANRESA SAE es reserva el dret d’efectuar els canvis i modificacions oportuns per a la funcionalitat del lloc web.

La cobertura geogràfica és peninsular, Illes Balears i Canàries.

BÀSQUET MANRESA SAE es reserva el dret a efectuar canvis en aquestes condicions generals. Les modificacions seran aplicables a les comandes posteriors a la publicació de les modificacions en la pàgina web.

 

Informació de la web, catàleg de productes i serveis

Les fotografies que il·lustren els productes no suposen cap compromís per part de BÀSQUET MANRESA SAE i no formaran part de l’objecte del contracte.

BÀSQUET MANRESA SAE no es fa responsable de les descripcions dels productes procedents de proveïdors aliens a l’empresa. BÀSQUET MANRESA SAE no és responsable ni directament ni indirectament de les informacions, continguts, afirmacions o expressions que continguin els productes comercialitzats.

 

Preus i despeses d’enviament

Els preus exposats al catàleg de la web inclouen l’IVA.

BÀSQUET MANRESA SAE podrà revisar i modificar unilateralment els preus que consten al catàleg i ho comunicarà mitjançant la mateixa web. En cas de modificació de preu, s’aplicarà a la compra el preu que constava a la web en el moment de fer la comanda.

Els preus NO inclouen les despeses d’enviament. Les despeses hauran de ser acceptades en el moment de fer la comanda i s’aplicaran d’acord amb la següent taula:

  Península Illes Balears Illes Canàries
Comandes inferiors a 59€ 10€ 10€ 15€
Comandes superiors a 60€ 0€ 0€ 10€

 

Condicions d’accés de l’usuari / client

L’accés al web www.basquetmanresa.com, serà gratuït i lliure. BÀSQUET MANRESA SAE es reserva el dret a restringir l’accés a informacions, promocions o ofertes especials per als usuaris registrats.

Registre d’usuaris: per a la compra de qualsevol dels productes de la web l’usuari caldrà que faci un registre previ de les seves dades i circumstàncies personals necessàries per a la formalització de la compravenda.

Les dades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de BÀSQUET MANRESA SAE, d’acord amb la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999).

 

Procés de venda i entrega dels productes

A través de la pàgina web i seguint els passos del seu menú d’opcions es formalitzarà el procés de compra.

 • Per a fer la comanda caldrà està registrat o accedir a la zona d’usuari mitjançant correu electrònic i contrasenya.
 • L’adreça de facturació serà l’adreça d’entrega de la comanda tret que es produeixi una modificació expressa.
 • Un cop escollida la forma de pagament es comunicarà al client el preu final de la compra, incloent les despeses d’enviament, assegurances, i impostos que hi siguin aplicables. Si s’escauen despeses de duanes les satisfarà íntegrament el client.
 • Un cop validada la compra i acceptada la comanda s’entendrà que s’ha prestat el consentiment i el contracte serà vàlid i tindrà plena eficàcia.
 • La venda està condicionada a l’estoc i disponibilitat del producte. En cas que per circumstàncies extraordinàries o acumulació de comandes es produeixi la falta de disponibilitat d’existències, BÀSQUET MANRESA SAE, en base a aquestes condicions generals, tindrà la facultat de resoldre el contracte, restituint íntegrament l’import pagat pel client i sense que es produeixi cap dret indemnitzatori per a cap de les parts.
 • El producte és susceptible de patir modificacions no substancials dels seus components o característiques sempre que no suposin una disminució de les qualitats i prestacions publicitats.

 

Sistemes de pagament

– Les formes de pagament acceptades són mitjançant transferència bancària o targeta crèdit.

La falta de pagament faculta a BÀSQUET MANRESA SAE a suspendre l’entrega de la comanda.

El client que desitgi rebre factura ho haurà d’especificar en el moment de fer la comanda. En tot cas, sempre ho podrà fer posteriorment enviant un correu electrònica basquetmanresa@basquetmanresa.com

 

Termini d’entrega

Els terminis d’entrega estimats (en el primer intent) són de 7 dies laborables en territori peninsular, 7 dies laborables a les Illes Balears i 10 dies laborables a les Illes Canàries.

En cas de personalització d’algun producte el plaç d’entrega pot ser de 15 dies.

El retard en l’entrega no suposa cap dret indemnitzatori per al client.

En cas que no es pugui complir el termini d’entrega, BÀSQUET MANRESA SAE en fixarà un de nou que comunicarà al client. En el supòsit que el client no hi estigui d’acord es podrà resoldre la venda i es retornarà el preu pagat.

 

Lloc i forma d’entrega

La comanda s’entregarà a l’adreça de facturació tret que el client n’especifiqui una de diferent. La modificació de l’adreça d’entrega comportarà la modificació de les tarifes de les despeses d’entrega si s’escau.

Les entregues s’efectuen en horari laboral essent vàlida la recepció per qualsevol persona que es trobi al domicili o a càrrec de l’entrada de l’immoble (conserges).

Si en el moment de l’entrega del producte el client estigués absent i no es pogués entregar a una tercera persona, el transportista deixarà avís indicant com procedir per a una nova entrega en els següents cinc dies. Si passats cinc dies hàbils des de la data de l’avís el client no es posa en contacte amb el transportista, el producte serà retornat a BÀSQUET MANRESA SAE, carregant al client les despeses de l’enviament, el retorn i altres despeses de gestió que s’hagin pogut ocasionar.

El client verificarà en el moment de l’entrega els possibles errors en la mercaderia o els danys que es trobin a simple vista, que hauran de ser consignats en l’albarà d’entrega i comunicats a BÀSQUET MANRESA SAE en un termini de 24 hores des de l’entrega.

 

Devolució dels productes

El client podrà desistir de la compra en un termini de 14 dies naturals. Per al canvi o devolució del producte caldrà que es compleixin els següents requisits:

 • Informar dins del termini de 14 dies a BÀSQUET MANRESA SAE mitjançant un correu electrònic a l’adreça basquetmanresa@basquetmanresa.com amb el nom i referència de la comanda i el motiu de devolució
 • Caldrà que el producte estigui en bon estat de conservació i, en cas que sigui possible, amb l’embalatge i etiquetatge original
 • Despeses de devolució van a càrrec del client.

 

Garantia

BÀSQUET MANRESA SAE garanteix el bon estat de tots els seus productes. En cas que hi hagi problemes respecte del seu estat caldrà posar-ho en coneixement de BÀSQUET MANRESA SAE a l’adreça de correu electrònic basquetmanresa@basquetmanresa.com. S’aplicarà al producte les garantia legal que preveu el RD 1/2007.

La garantia no cobreix l’ús indegut o el mal ús del producte.

 

Drets i deures de les parts

L’usuari/client s’obliga al compliment d’aquestes condicions generals, així com al compliment de les advertències o instruccions d’ús que contenen o que es troben a la pàgina web, i en tot cas amb submissió al que disposen les normes aplicables. L’usuari no utilitzarà el web de forma que pugui causar danys en els béns o drets de BÀSQUET MANRESA SAE o dels seus proveïdors, o bé pugui impedir o deteriorar el funcionament normal del lloc.

·      Drets del client

 • BÀSQUET MANRESA SAE garanteix la confidencialitat de les dades personal dels seus clients i compleix amb la legislació de protecció de dades. Pot consultar la nostra política de privacitat en l’enllaç de la nostra web. En aquest enllaç hi trobarà tota la informació referent a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
 • Conèixer en tot moment l’estat de tramitació de la comanda.
 • L’accés a les seccions obertes de la web.
 • Dret de desistiment o revocació de la comanda i a la devolució del producte d’acord amb aquestes condicions de compra i el que estableix el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres normatives d’aplicació.
 • El client podrà exercir el seu dret d’oposició a rebre correus electrònics publicitaris o promocionals mitjançant un correu electrònic a basquetmanresa@basquetmanresa.com, d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals.

 

·      Deures del client

 • En cas de ser usuari registrat cal que es conservin les claus personals d’accés amb la diligència adequada.
 • Respectar l’acord de compra i efectuar el pagament en la modalitat pactada.
 • Utilitzar la pàgina web amb la diligència deguda i respectar en tot moment els seus continguts, abstenint-se de manipular-los o d’interferir-hi.

 

·      Drets de Bàsquet Manresa SAE

 • Modificar, conservar o suspendre la web o part dels seus continguts.
 • Modificar el preus del productes o de les seves ofertes.
 • Rebutjar comandes per falta d’estoc o per falta de pagament del client.

BÀSQUET MANRESA SAE es reserva el dret a exercir les accions legals pertinents per un mal ús, manipulació o utilització indeguda dels continguts del lloc web.

 

Atenció al client

El client podrà realitzar qualsevol consulta en relació a la prestació del servei o els productes oferts mitjançant l’enviament d’un e-mail a basquetmanresa@basquetmanresa.com.

 

Jurisdicció i competència

En el supòsit que sorgeixin conflictes o divergències en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions generals, les parts amb expressa renúncia al seu fur propi, es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Manresa.

També disponible en: English Castellano